top of page

TERÀPIA DE JOC

El joc és el mitjà d'expressió del nenx, la via idònia per a que pugui transitar etapes de canvis

i dificultats. Facilito l'expressió de les emocions, el processament de la informació, l'autoestima i l'autorecolzament.

Sandplay. Caja de arena para terapia. Caixa de sorra terapeutica. Caixa de sorra per a terapia.

 

El joc és el mitjà que l'infant té per descobrir el món, la relació amb els altres i a ell mateixx. Per això, quan un nenx necessita començar un procés terapèutic per algun conflicte emocional, el joc esdevé el mitjà perfecte per a que aquest infant s'expressi.

Molts infants no dominen encara gaire el llenguatge, ni el cervell està de vegades prou madur per a poder expressar verbalment allò que senten o els passa. Llavors som els terapeutes els que ens hem d'acostar a ellxs, posar-nos en el pla en el on necessiten estar. I aquest llenguatge és el joc.

Jugant s'expliquen, s'expressen, fan i desfan, es reinventen, integren. A través d'un pla més simbòlic -depenent de l'edat i de les característiques del nenx- fan connexions molt poderoses. Amb la Teràpia de Joc que ofereixo, d'enfocament humanista, obro aquesta porta, per a que contactin amb aquesta saviesa interna que tenen tan gran, tenint cura de no envair de manera intrusiva el seu espai personal, però alhora fent que puguin resignificar allò que els passa, ho puguin viure millor, o no sentint-se'n culpables, obtenint eines per a poder viure certes situacions.

 

 

 

Però sobretot ajudant-los a enfortir la seva autoestima, perquè el meu principal objectiu és que la seva persona pugui quedar enfortida. Tinc en compte el símptoma, però no em baso únicament en ell, sinó que vaig més enllà amb la meva mirada, buscant enfortir l'essència del nenx, per a que pugui prendre decisions pròpies, guanyar en autonomia, i en definitiva en autoestima. I ser més feliç.

Promoc el joc lliure com a manera de conèixer l'infant, vincular-nos, validar-lo, i que ellx pugui construir-se a ell mateixx. Però també intervinc de manera directiva quan sento que el joc pot enriquir-se, quan sento que és el moment per anar una mica més enllà, que ja està preparatx.

uso de títeres para la terapia con niños y niñas. Utilitzar titelles per a la terapia de nens i nenes. Titelles en la terapia de joc.
bottom of page